Валута
+359 899 600 771; +359 877 299 269
България
office@place4you.bg

Общи условия

I. Общи правила

„Плейс фор Ю” ООД (наричан в последствие „Place4You”) Ви предлага на разположение своите услуги според условията, изложени в настоящото Потребителско споразумение (наричано впоследствие „Споразумение”, „ПС” или „Общи условия”). Общите условия могат да бъдат променяни от “Place4You” без никакви специални предупреждения. Действаща публикация на „Общи условия” винаги се намира на страницата https://place4you.bg/общи-условия .
Използването на услугите на Place4You се регулира с настоящото Споразумение, Общите условия на Place4You, както и индивидуални и/или групови договори за отделни услуги.
Настоящото Споразумение и отношенията между Вас и Place4You, по повод ползване на услугите, е под юрисдикцията на Република България. В текста на настоящото Споразумение, ако не е указано друго, терминът „законодателство” се приема като законодателство на Република България.
С регистрация на сайта Place4You и използването на всякакви услуги на Place4You или използването на всяка функционална възможност, Вие изразявате своето безусловно съгласие с всички условия на настоящото Споразумение и се задължавате да ги спазвате или да прекратите използването на услугите на Place4You.

II. Основни понятия:

1. По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:
1.1 „Тип на профила” това е роля, която всеки желаещ да се регистрира в place4you.bg избира за да се идентифицира като физическо или юридическо лице. „Тип на профила” има следните опции за избор: „АГЕНТ” , „АГЕНЦИЯ” , „ПОТРЕБИТЕЛ“.
1.2. „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на Администратора.
1.3. „АГЕНТ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на Администратора и представлява фирма / компания, накратко наречена „АГЕНЦИЯ” занимаваща се с недвижими имоти.
1.4. „АГЕНЦИЯ” е всяко юридическо лице, което използва някоя от услугите на Администратора. Или също наречена „Група от лица, извършващи обща дейност” са:
– Влизащи в сайта от един и същ компютър, офис, браузър или IP адрес;
– Споделящи един и същ физически адрес, фирмена регистрация, адрес за кореспонденция, адрес за работа с клиенти;
– Имащи обща контактна информация – телефони, e-mail – и, скайп акаунти, уебсайтове и т.н.;
– За които имаме данни, че са свързани, и между които има явна или неявна договорка.
Забележка! Лица, ненавършили 18 години, следва да използват сайта под надзора на родител, попечител или настойник.
1.5. „УСЛУГА / И“ на Администратора включват:
– достъп до информационни ресурси/данни в place4you.bg;
– създаване и персонализация на потребителски профили, посредством регистрация;
– публикуване на обяви за имоти в place4you.bg;
– възможност за присъединяване на агент към агенция, която има регистрация в place4you.bg;
– възможност за агенция регистрирана в place4you.bg да покани вече регистриран агент в същата платформа.
– писане на съобщения към обяви;
– промотиране на обяви за имот/и;
– други действия на потребителите, предоставени им чрез интернет платформата.
1.6. „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Администраторът се намира в договорни отношения.
1.7. „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD, DDoS), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.8. „Лични данни” – означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо или юридическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо или юридическо лице е всяко такова, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това лице;.
1.9. „Обработване на лични данни” – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване, чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
1.10. „Ограничаване на обработването” – маркиране на съхранявани лични данни, с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.
1.11. „Профилиране” означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо или юридическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.
1.12. „Платени обяви” – това са обяви със статут на забележими (обозначени с отличителен знак – звезда).
1.13. „Без посредник” – това са селектирани обяви на физически лица, които не са обвързани в портала с агенция или агент.

III. Описание на услугите

2. „Безплатен“ – Услугата е предназначена за тестов период от страна на всички потребители на place4you.bg за период от 14 дни след регистрация и публикуване на обява за имот.
3. „Оферта за потребители“ – Тази услуга е предназначена за роля „ПОТРЕБИТЕЛ”, това е физическо лице, което желае да публикува имот без обвързване с агенция за недвижими имоти.
4. „Икономична оферта“ – Тази услуга е предназначена за роля „АГЕНТ” или „АГЕНЦИЯ”.
5. „Оферта за агенти“ – Тази услуга е предназначена за роля „АГЕНТ”
6. „Оферта за агенции“ – Тази услуга е предназначена за роля „АГЕНЦИЯ”
7. „TOP оферта“ – специална услуга на Администратора, с която можете да публикувате по-голям брой обяви, като и броят на забележимите обяви е по-голям. Забележимите обяви излизат със знак, който ги отличава от останалите обяви.
8. „VIP оферта“ – специална услуга на Администратора, с която можете да публикувате по-голям брой обяви, като и броят на забележимите обяви е по-голям. Забележимите обяви излизат със знак, който ги отличава от останалите обяви.
9. „Оферта за 6 месеца“ – специална услуга на Администратора, с която можете да публикувате по-голям брой обяви за период от 6 месеца, като и броят на забележимите обяви е по-голям. Забележимите обяви излизат със знак, който ги отличава от останалите обяви.
10. „Оферта за 12 месеца“ – специална услуга на Администратора, с която можете да публикувате по-голям брой обяви за период от 12 месеца, като и броят на забележимите обяви е по-голям. Забележимите обяви излизат със знак, който ги отличава от останалите обяви.

IV. Правила относно създаване на потребителски профили (акаунт, регистрация, профил):

11. Независимо дали сте физическо лице или юридическо лице Вие имате право само на един потребителски профил в сайта https://place4you.bg и да използвате услугите, предоставени от Администратора, в съответствие с настоящите Условия.

12. За да публикувате обяви в сайта https://place4you.bg и за да използвате други негови функционалности, е необходима регистрация, която се извършва чрез попълване на електронен формуляр, в който следва да посочите потребителско име, парола, e-mail адрес, тип на профила (роля), да приемете настоящите Условия за ползване, с които да дадете своето съгласие за използването на услугите и обработка на личните Ви данни. На въведения e-mail адрес ще получите автоматично съобщение, в което се съдържа линк за потвърждаване на регистрацията, валиден за срок от 24 часа. Ако линкът за потвърждение не бъде използван в определения срок, въведените данни за съответната регистрация се изтриват автоматично. Ако потвърдите линка, Вашата регистрация, ще бъде активирана. В случай, че не получите линк, то може да повторите заявката от посочения бутон след регистрация.

12.1. При процес на регистрация Вие ще можете да използвате избрания от Вас „Тип на профила” (съответна роля с която да се идентифицирате като „АГЕНТ” , „АГЕНЦИЯ” , „ПОТРЕБИТЕЛ” ) и парола за достъп към персоналната част на услугите на Place4You. Вие носите отговорност за безопасността на Вашия потребител и парола, а също така и за всичко, което бъде направено в Place4You под Вашите потребител и парола.
13. Ако предоставяте невярна информация или Place4You има сериозни основания да счита, че предоставената от Вас информация е непълна или недостоверна, Place4You си запазва правото да блокира или да премахне Вашата регистрация и да Ви откаже използване на своите услуги (или части от тях).
14. В създадения потребителски профил, имате възможност да попълните допълнителна информация за Вас, като имена, телефон, адрес, сайт и т.н. С попълване на тази информация, Вие декларирате, че посочените данни са доброволно предоставени от Вас, че същите са пълни и точни и при промяна ще ги актуализирате своевременно. Повече информация за това, как се обработват предоставените от Вас лични данни и за какви цели, можете да прочетете в раздел Политика за защита на личните данни с адрес: https://place4you.bg/политика-за-защита-на-личните-данни/. Политика за защита на личните данни, неразделна част от настоящите Общи условия.
15. Създаденият акаунт в сайта https://place4you.bg може да използвате, чрез потребителско име и парола. Длъжни сте да пазите и да не предоставяте потребителското си име и парола за ползване от трети лица и да уведомите Администратора, в случай на разкриване на паролата.
16. Place4You остава в правото си, във всеки момент да изисква потвърждение на данните Ви, указани при регистрацията, и да поиска съответните за това документи. При непредоставяне на необходимите документи, по усмотрение на Place4You, това може да се сметне за предоставяне на недостоверна информация и да доведе до съответни последствия.
16.1. Вие се съгласявате с това, че сте задължени незабавно да уведомите Place4You при случай на неавторизиран (неразрешен от Вас) достъп с Вашите потребител и парола и/или за друг тип нарушение на безопасността, също така и с това, че Вие самостоятелно осъществявате безопасно приключване на работа със своята парола (чрез бутон „Изход”) при завършване на всяка работна серия с услугите на Place4You и осигурявате конфиденциалност на своята парола за достъп до услугите Place4You. Place4You не отговаря за възможна загуба или повреда на данните, която може да възникне поради нарушение от Ваша страна.
16.2. Place4You има право да забрани използването на определени потребители.
17. В случай, че не желаете да се регистрирате в https://place4you.bg, Вие можете да публикувате обяви в сайта ни, като подадете обява в офисa на Администратора, както и чрез изпращане на обява до e-mail адрес: office@place4you.bg.

V. Права и задължения на Потребителя

18. Да не използвате нерегламентирани рекламни, маркетингови и други похвати, които са извън обхвата на предоставените от Администратора услуги;
18.1. Да не изпращате или разпространявате по какъвто и да е начин, реклама, непоискани търговски съобщения и писма, с цел търсене и набиране на клиенти, чрез системата за размяна на електронни съобщения на платформата. При получаване на подобни съобщения, информирайте незабавно Администратора.
18.2. Да не разкривате лични данни касаещи други Потребители, станали Ви известни при използване на услугите на Администратора, освен в предвидените от закона случаи и настоящата Политика за защита на личните данни.
18.3. Да пазите в тайна потребителското си име и парола за достъп в платформата https://place4you.bg и да не предоставяте своя профил за ползване от други лица.
18.4. Да не публикувате обяви, съобщения и др. материали, които нарушават по какъвто и да е начин настоящите Условия, българското законодателство и приложими нормативни актове на Европейския съюз.
18.5. Забранява се многократното публикуване на обява за един и същ имот. При наличие на такива обяви следва изтриване по преценка на Администратора. При повторно провинение, ще бъде ограничен достъпа на съответния потребител до услугите на Администратора.

19. Всяко лице, което има правен интерес, може да подаде сигнал, когато счита, че обява нарушава негови права и законни интереси. Сигнал, който не отговаря на посочените по-долу изисквания, няма да бъде разглеждан.
19.1. Сигналът се подава в писмена форма на български език.
19.2. Сигналът следва да съдържа: идентификационни данни на подателя; контактна информация за обратна връзка; посочване на конкретна обява; описание на нарушението; посочване на конкретна нормативна разпоредба или точка от настоящите Условия, които нарушава обявата и в какво се състои искането на подателя на сигнала.
19.3. Към сигнала се прилагат доказателства, които удостоверяват правата на подателя.
19.4. Когато сигналът се подава от пълномощник, се прилага пълномощно.
19.5. Администраторът разглежда подадения сигнал в срок от 7 дни от датата на получаването му. Този срок може да бъде удължен по преценка на Администратора, за което уведомява подателя.
19.6. Ако сигналът е основателен и подкрепен с доказателства, Администраторът уважава направеното със сигнала искане, ако е в неговите компетенции и възможности.

VI. Поведение на регистриран потребител

20. Вие разбирате и приемате това, че за цялата информация, данни, текст, снимки, видео, съобщения и други материали (съдържание), публикувани за общ достъп или предадени в частен ред, е отговорно това лице, което е публикувало това съдържание. Това означава, че Вие, а не Place4You, отговаряте неограничено за цялото съдържание, което Вие зареждате, изпращате или предавате или по някакъв друг начин правите достъпно с помощта на Place4You.
21. Вие се съгласявате да не използвате услугите на Place4You за:
а) зареждане,изпращане, предаване или други способи за публикация на съдържание, което се явява незаконно, вредно, заплашително, съдържащо клевети, оскърбява нравствеността, нарушава авторските права, пропагандира ненавист и/или дискриминация на хора от различни раси, етнос, пол, религия, социални признаци, съдържащо обиди по адрес на конкретни лица или организациии други;
б) нарушение на правата на непълнолетни лица и/или причиняване на вреда или друг вид неудобства,независимо в каква форма;
в) нарушаване на правата на малцинствата и други;
г) да не се представяте за друг човек или представител на организация и/или общество без достатъчни права за това, в това число и за сътрудници на Place4You, за модератори на платформата, за собственици на сайта, а също така и всяване на заблуда относно свойствата и характеристиките на каквито и да било субекти или обекти и други;
д) зареждане,изпращане, предаване или други способи за публикация на съдържание, което нямате право да осъществявате по законодателствотона РБ или посредством каквито и да било други договорни отношения.
е) качване, изпращане, предаване или всеки друг начин на публикуване на информация, който касае патент, търговска марка, фирмена тайна, копирайт или прочие права за собственост и/или авторски права на трета страна и други;
ж) качване, изпращане, предаване или всеки друг начин, освен ако не е разрешен изрично, за публикуване на рекламна информация, спам (включително в търсене), списъци на чужди адреси на електронна поща, схеми „пирамиди“, маркетинг на много равнища (мрежов маркетинг), (MLM), системи за получаване на пари през интернет и е-мeйл бизнес, “писма на щастието”, а също и за участие в такива мероприятия (изпращане на несъгласувани писма с препратки на предоставените от Place4You услуги, включително пощенски адреси, сайтове, отметки и т. н., може да се счита за участие в забранените с този пункт мероприятия, даже ако изпращането се е случвало без непосредственото използване на пощенските сървъри на Place4You) и други;
з) изтегляне, изпращане, прехвърляне или всякакъв друг метод на публикуване на материали, които съдържат вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да нарушават, унищожават или ограничават функционалността на компютъра или телекомуникационното оборудване, или програми за осъществяване на неправомерен достъп, а така също серийни номера на търговски програмни продукти и програми за тяхното генериране, потребители, пароли и други средства за получаване на неразрешен достъп до платените ресурси в Интернет, както и на поставянето на връзки към горепосочената информация и други;
и) нарушение на местното, българското и европейско законодателство и международното право;
й) събиране и съхраняване на лични данни на други лица;
к) причиняване на неизправност и/или други повреди на сайта Place4You;
л) използването на всякакви форми и начини на незаконно представяне за други лица в мрежата;
м) публикуване на връзки към ресурси в мрежата, чието съдържание противоречи на законодателството на РБ, местното, европейско и международно право;
н. насърчаване, подбуждане, подпомагане към действия и/или бездействия за нарушаване на ограниченията и забраните, установени в Споразумението и други.
Вие приемате, че Place4You няма задължение да преглежда съдържанието на всичко преди публикуване, и Place4You има право (но не задължението) по свое усмотрение да откаже да публикува или да премахне всяко съдържание, което е достъпно чрез услуга Place4You. Вие се съгласявате, че трябва да се оценяват всички рискове, свързани с използването на съдържание, включително оценка на надеждността, пълнотата или ползата от такова съдържание. Разбирате, че технологията на услугите може да изисква предаването на Вашето съдържание на компютърна мрежа, както и промените му за съответстващите технически изисквания.

VII. Правила относно публикуването и съдържанието на обява за имот:

22. Администраторът си запазва правото да изтрива, без предупреждение обяви/коментари/съобщения/акаунт:
22.1. В които са попълнени неправилно задължителните полета.
22.2. Без точно и детайлно описание на предлаганият/публикуван имот.
22.3. Които не съответстват или частично не съответстват с конкретния раздел на сайта.
22.4. Повторение на обяви за имот/и публикувани от различни агенти на една агенция.
22.4. Обяви припокриващи се в съдържанието (по смисъл или изображения) с вече публикувана обява на същия потребител или свързани лица от раздел II т.1.2, т. 1.3. и 1.4.
22.6. Които съдържат несъществуваща, недостоверна, некоректна или погрешна информация.
22.7. С цена или характеристики, различни от упоменатите в обявата.
22.8. Със снимки, графика или видео, които не съответстват на конкретното предложение, съдържащо се в текста на обявата.
22.9. Които не са въведени на български език. Употребата на латински букви е допустима само за посочване на търговска марка / име на компания.
22.10. Които съдържат текст или отделни думи и части от думи с главни букви (Caps Lock). Пример: “ПРОДАВАМ апартамен НОВО строителство”.
22.11. Които съдържат множество правописни грешки.
22.12. Които съдържат линкове, специални символи, излишни интервали, точки и пр. препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, а също така и текст, който не се отнася към съдържанието на обявата.
22.13. Които съдържат телефонен номер, имейл адрес или други контактни данни в заглавието и/или в текста на обявата (с изключение на специалните полета) или приложения снимков и видео материал.
22.14. Които съдържат всякакъв вид контактна информация в снимките и видеото към обявите или снимката (лого) на профила.
22.15. Със снимки, графика или видео, съдържащи логотипове, реклама или идентификатори на други сайтове.
22.16. Обяви за недвижими имоти, в които е посочен тип на подателя „Собственик“, при условие, че публикуващият обявата не е реален собственик на имота.
22.17. Обяви, които към момента не са актуални.
22.18. В които след редакция на обявата е заменен първоначално публикуваният имот.
22.19. Които съдържат телефони с добавена стойност и са извън разрешените услуги на сайта.
22.20. Които съдържат неоригинални снимки и видео касаещи обявата.
22.21. За които се получават множество жалби.
22.22. Които по какъвто и да е начин нарушават авторските права или други права на собственост.
22.23. Които имат противозаконно, противоречащо на моралните норми, оскърбително текстово или графично съдържание.
22.24. Които съдържат лични данни (ЕГН, копие от паспорт, лична карта или друго).
20.25. Които съдържат снимки, изображения и видео с порнографско съдържание.
„АГЕНТ” или „АГЕНЦИЯ” предлагаща имот, за който собственика на същия не е дал съгласие и няма договорни отношения със същите.
22.26. Които съдържат политически материали с агитационни цели и др.
22.27. Които съдържат информация, представляваща търговска, служебна или друга тайна.
22.28. Които съдържат информация различна от предназначението и услугите на place4you.bg.
23. Към всяка обява, имате право да прикачите до 10 снимки. Размерът на всяка снимка не трябва да надвишава 2MB.
24. Снимките се преоразмеряват автоматично до максимални размери 1024х1024 пиксела, ако техните размери ги надвишават. За съкратен преглед на обявите сайтът автоматично изработва малки изображения.
25. Ваше задължение е да изтривате публикуваните от Вас обяви за имот, които са изтекли, наектуални и невалидни.

VIII. Управление на обявите в интернет платформата https://place4you.bg.

26. Обявите се публикуват за период от 30 дни, като валидността им може да бъде удължавана чрез подновяване на месечния абонамент. Изключение правят платените услуги за „6 месеца” и „12 месеца”, като при тях валидността е за съответния период, а подновяването им и валидността зависи от посочения пакет за следващия абонамент.
27. Обявите се деактивират автоматично в профила Ви, след изтичане на валидността им, освен ако не бъдат подновени от Вас. Вие можете и сами да премахнете своите обяви, преди да е изтекла валидността им.
28. Обявите с изтекла валидност могат да бъдат отново активирани от Вас по всяко време. Ако не бъдат активирани през този период обявите се изтриват автоматично. Всички Ваши обяви могат да бъдат изтрити от Вас, по всяко време.
29. Корекциите на обявите са неограничени и безплатни.
28. Платформата https://place4you.bg, Ви предоставя възможност да рекламирате своите обяви, чрез заплащане на следните услуги – „TOP оферта“, „VIP оферта“ и всички посочени пакети на адрес https://place4you.bg/ценови-планове/
30. Тези услуги, могат да бъдат заплатени на каса в офис на Администратора, чрез директен банков превод, Pay Pal или с карта чрез Stripe.
31. Потребителският профил може да бъде зареждан с допълнителен брой обяви, по Ваш избор, чрез използване на някой от начините, предложени в Платформата. Избраните услуги в профила Ви давават възможност за публикуване на допълнителен брой обяви, според избрания пакт за това.
31.1. В зависимост от избраните пакети, в потребителския Ви профил, може да получите безплатно различен размер „бонуси” или „купони”, които да бъдат измерени във вид на отстъпки и също може да използвате за промотиране на обявите Ви. Получените бонуси не се осребряват или възстановяват по какъвто и да е начин от Администратора.
32. Цената за конкретна услуга може да варира в зависимост от нейната продължителност, начин на плащане и брой обяви. Ценовата листа на сайта може да намерите на адрес https://place4you.bg/ценови-планове/. Администраторът си запазва правото, да променя цената на платените услуги по всяко време, както и правото да променя начините, по които могат да бъдат използвани те.
33. Не можете да се откажете от платена услуга и да искате възстановяване на сумата, ако е започнало нейното изпълнение от Администратора.
34. Използването на платена услуга, за рекламиране на обява, НЕ гарантира нейното публикуване, ако обявата не отговаря на Общите условия и/или на българското законодателство и приложими нормативни актове на Европейския съюз. Администраторът има право да премахне такава обява, като стойността на платената услуга не се възстановява.
34.1. Използването на опцията за платена обява, НЕ гарантира нейното публикуване, ако обявата не отговаря на Общите условия и/или на българското законодателство и приложими нормативни актове на Европейския съюз. Администраторът има право да премахне такава обява, като броят за обяви със статут „Платена“ не се възобновява.
35. Администраторът не възстановява суми за предплатени абонаменти или платени услуги за промотиране на обяви, и в следните случаи:
35.1. Когато обявата е премахната от Администратора, след сигнал на Потребител, че същата вече не е актуална;
35.2. В случаите, в които обявата е била изтрита от самия Потребител;
35.3. Във всички случаи, когато профила на Потребителя е блокиран/изтрит и/или обявите са ограничени/изтрити от Администратора, заради действия на Потребителя, които са в нарушение на настоящите Общи условия и/или на българското законодателство и приложими нормативни актове на Европейския съюз.
36. Администраторът възстановява само неизползвани суми, налични в потребителския профил. Тези суми могат да бъдат възстановени по банков път или да бъдат прехвърлени към друг (нов) акаунт.
36.1. В случай на прехвърляне на сумата в нов акаунт ще ни бъде необходимо:
а) Оригинал на разписката, с която е заредена сумата или номер на поръчката;
б) Заявление (свободен текст), където да е посочено Потребителското име, към което желаете да бъде прехвърлена сумата.
36.2. В случай на възстановяване на сумата по банков път ще ни бъде необходимо:
а) Оригинал на разписката, с която е заредена сумата или номер на поръчката;
б) Заявление (свободен текст), където да е посочено Потребителското име, към което желаете да бъде прехвърлена сумата.
в) Заявление (свободен текст), където да са посочени IBAN и три имена на титуляр на банковата сметка, в която желаете да възстановим остатъчната сума.
36.3. Необходимите документи по т.12.1. и т.12.2. трябва да изпратите на адрес: България, Сливен 8800
бул. “Хаджи Димитър” 23
36.4. При възстановяване на суми по банков път, получените бонуси отпадат, ако има такива.
36.5. Възстановяване, респ. прехвърляне на сумите се извършва от Администратора в двуседмичен срок от датата на получаване на документите по т.12.1. и т.12.2.
37. Администраторът си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение и без да носи отговорност за това.
38. Администраторът не може да гарантира изпълнението на платените услуги „TOP оферта“ или „VIP оферта“, за период по-дълъг от 12 месеца от датата на последното плащане по тях.

IX. Права и задължение на Администратора

39. Администраторът няма задължение да контролира съдържанието на обявите, публикувани в интернет платформата, както и да следи, дали същите нарушават настоящите Общи условия, българското законодателство и приложими нормативни актове на Европейския съюз, авторските права и сродните му права или на правата върху интелектуалната собственост, както и да следи за неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак и т.н.
40. Администраторът има право по свое усмотрение, да не приеме, да откаже и/или да спре обяви, съдържанието и/или оформлението на които нарушават разпоредбите на действащото законодателство, респ. добрите нрави, както и когато същите засягат или или биха могли да засегнат правата, икономическите и/или други законни интереси на Администратора и/или на трети лица.
41. Администраторът има право по свое усмотрение, без предупреждение да деактивира и върне за корекция обяви.
42. Администраторът има право по свое усмотрение, без предупреждение и без да носи отговорност за тези свои действия:
42.1. Да изтрива обяви, снимки, видео, регистрации, коментари и съобщения, ако прецени, че предоставената в тях информация е невярна, неточна, непълна или цели недобронамерени действия към други лица, като суми по същите не се възстановяват, в случай че са били платени;
42.2. Да изтрива обяви, снимки, видео, регистрации, коментари и съобщения, ако прецени, че нарушават настоящите Общи условия, българското законодателство и приложими нормативни актове на Европейския съюз;
42.3. Да заключва или изтрива обяви и регистрации при чести корекции на съдържанието/снимките и видеото, както и при заменянето на съдържанието/снимките и видеото на обявата с такива на друг имот;
42.4. Да променя категорията или конкретен статут на всяка обява, която Администраторът счита, че е правилна и подходяща за съответната обява.
43. Администраторът може да разреши или да откаже създаването на нов профил от Потребител, чийто данни са били добавени в забранителен списък на Администратора.
44. Администраторът има право по свое усмотрение и съгласно уговорки с трети лица да поставя рекламни банери и други рекламни материали навсякъде в сайта, включително и в пространството, заето от обявата, независимо дали тя е безплатна, или платена и без оглед на това дали банерът или рекламният материал е на конкурент на публикувалия обявата.
45. Администраторът има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до част от съдържанието на сайта на лица, ненавършили 18 години.
46. Администраторът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

X. Отговорност. Санкции

47. „Плейс фор Ю” ООД е собственик на интернет платформата https://place4you.bg, но не е подател на съдържащите се в сайта, обяви от страна на потребителите и не е страна или посредник при взаимоотношенията на Потребителите, във връзка с публикуваните обяви и реклама.
48. Администраторът не носи никаква отговорност, спрямо отношенията между Потребителя и трети лица:
48.1. За достоверността и актуалността на публикуваните обяви;
48.2. За субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта и мобилната му версия;
48.3. За публикувани от Потребителя материали или информация в сайта, които накърняват по какъвто и да е начин, имуществени или неимуществени права на трети лица, включително авторски права или права върху интелектуалната собственост, както и всякакъв друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак и т.н.;
48.3. За вреди, настъпили за Потребителя, в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица;
48.4. За изразените от потребителите мнения/коментари/текстове и др. материали, имащи незаконно, оскърбително, злепоставящо, заплашително, вредно, нецензурно по своя характер и др. подобно съдържание или съдържа клеветнически, расистки, сексуални, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на насилие и терор или други осъдителни думи, изрази, призиви, твърдения и квалификации;
48.5. За непредоставяне на услугите на интернет платформата при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – злонамерени атаки на трети лица, в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Администратора;
48.6. За претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите на интернет платформата, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщенията, обявите станали достъпни, чрез платформата https://place4you.bg;
48.7. За претърпени вреди и пропуснати ползи за Потребителя, настъпили вследствие на блокиране на потребителския му профил и/или изтриване на регистрацията му, при констатирани нарушения, както и при предоставяне на информация за Потребителя, в изпълнение на разпореждания на компетентни държавни органи, поискани по надлежния ред.
49. Вие носите пълна отговорност, както пред Администратора, така и пред трети лица, за съдържанието на публикуваните през профила Ви обяви и реклама, и в тази връзка за всякакви грешки или неточности в описанието на обявите, за изпратените от Вас лични съобщения и коментари, както и за всички свои действия или извършени през Вашия профил действия, във връзка с използването на платформата https://place4you.bg, които нарушават Условията за ползване на услугите https://place4you.bg, Българското законодателство и приложими нормативни актове на Европейския съюз, включително и в случаите на нарушаване на авторските права или сродните му права, както и на правата върху интелектуалната собственост, на правата на търговска марка и знак, както и в случаите на причинени имуществени или морални щети и неудобства на трети лица.
50. Вие се задължавате да обезщетите Администратора, за всички претърпени от него вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции и/или платени обезщетения на трети лица, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на открити производства и предявени претенции срещу Администратора, във връзка с Ваши обяви, коментари, съобщения, реклама, снимки, видео и т.н., които сте публикували, в нарушение на настоящите Общи условия, на българското законодателство, приложимите чужди закони, добрите нрави и т.н.
51. Администраторът има право по свое усмотрение, без предупреждение да налага санкции при констатирани нарушения на Общите условия:
51.1. В случай на груби или повторни нарушения на даден потребител – изтриване на потребителския профил и добавянето на контактите му в забранителен списък, с цел превенция на повторна регистрация на същия в сайта https://place4you.bg.
51.2. При потребителите на месечен абонамент (предплащащите пакет обяви над безплатните лимити):
– за едно нарушение в рамките на текущия месец – изтриване на обявите, публикувани в нарушение на Общите условия.
– за второ нарушение в рамките на текущия месец – премахване на VIP абонамента и свързаните с него допълнителни услуги, както и деактивиране на всички снимки и видео в обявите на Потребителя за срок от 7 календарни дни.
51.3. По усмотрение на Администратора могат да се налагат и други ограничения.
52. Подаване на подвеждаща или грешна информация към екипа на Place4You под формата на e-mail, съобщение или нередност към публикувана в сайта обява не е разрешено, като подателя на такава информация подлежи на санкция съгласно т.42.

XI. Прекратяване на услуги

53. Ваши обяви могат да бъдат изтрити в следните случаи:
53.1. По всяко време, от Ваша страна, чрез функционалността в сайта;
53.2. След изтичане на валидността на обявите или след ръчното им деактивиране от потребителя, те остават на сървърите на https://place4you.bg за срок от 6 месеца, след което биват изтрити от автоматична система.
53.3. От Администратора, в предвидените в настоящите Условия случаи;
54. Вашият акаунт може да бъде блокиран в следните случаи:
54.1. При съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Сайта или на българското законодателство и приложимите нормативни актове на ЕС;
54.2. При постъпило искане от компетентен държавен орган;
54.3. Със заявка от Ваша страна, при наличие на основателна причина за това;
55. Вашият акаунт може да бъде изтрит в следните случаи:
55.1. По всяко време, със заявка от Ваша страна, чрез функционалността в сайта;
55.2. Автоматично, при дълъг период на неизползване на акаунта (повече от 1 години);
55.3. При наличие на два или повече профила на едно лице, профилите се редуцират до един по усмотрение на Администратора.
55.4. По усмотрение на Администратора се изтриват и профили, създадени за заобикаляне на установените ограничения.
55.5. При нарушаване на настоящите Условия, на други условия, предвидени в Сайта или на българското законодателство и приложимите нормативни актове на ЕС;
55.6. В други случаи, по преценка на Администратора, с предварително предизвестие.
55.7. Администраторът си запазва правото да изтрива профили, като превантивна мярка срещу злоупотреби, когато Потребителя използва VPN/TOR/Proxy/публични или други мрежи с цел анонимизация.
56. При изтриване на акаунта се заличават всички съпътстващи профила данни – обяви, контактна информация и др. Изтрити обяви и акаунти не се възстановяват. Повече информация за това, как се заличават предоставените от Вас данни, можете да прочетете в раздел Политика за защита на личните данни. Политика за защита на личните данни е неразделна част от настоящите Общи условия.

XII. Авторски права

57. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Действителен собственик: “Плейс Фор Ю“ ООД, ЕИК BG206191361 – Ивайло Веселинов Василев и Петър Костов