Валута
+359 899 600 771; +359 877 299 269
България
office@place4you.bg

Политика за защита на личните данни

1. Настоящата Политика за защита на личните данни (“Политика”) е приета в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и описва практиките на “Плейс Фор Ю“ ООД, ЕИК BG206191361, със седалище и адрес на управление: с. Самуилово, ул.”Деньо Георгиев” №7, в качеството му на администратор на лични данни („Администратор”), във връзка с информацията, събирана чрез предоставяните от Администратора услуги в сайта https://place4you.bg, “Плейс Фор Ю“ ООД, ЕИК BG206191361 (заедно наричани “Услугите”), включително правата и задълженията на Администратора и Потребителя във връзка с обработването на личните данни на Потребителя.

Групи лица, физически и юридически лица, за които се обработват лични данни

2. Във връзка с предоставяните Услуги Администраторът обработва информация относно следните Субекти на данни:
2.1. Потребители на услугите на Администратора с регистрация, включително осъществяваща се автоматично с пренос на данни от други сайтове, чрез социалните мрежи „Facebook” и ”Google”;
2.2. Потребители на услугите на Администратора без регистрация;
2.3. Лица, отправили запитвания, чрез имейл, чрез обаждане, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към Администратора;
2.4. Лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към Администратора.

Цели, за които се използват Вашите лични данни

3. “Плейс Фор Ю“ ООД обработва личните Ви данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите.
4. Администраторът обработва информацията, предвидена в Условията за използване на услугите на https://place4you.bg и настоящата Политика за защита на личните данни, за следните цели и на следните правни основания:
4.1. Сключване и изпълнение на договор за предоставяне на услугите между Вас и Администратора: извършване на регистрация; създаване на потребителски профил; дейности по предоставяне на услугите, достъпни чрез платформата и печатните издания; извършване на плащания, заявки за абонамент, запазване на търсене и т.н.; за комуникация с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите; уведомяване за промени в предоставяните Услуги; осигуряване възможност да изпращате съобщения и да коментирате съдържание; да участвате в онлайн игри, състезания и промоции;
За тези цели може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-долу категории данни.
4.2. Законово основание: изпълнение на предвидени в закона задължения, като съхраняване на информация за определен срок; предоставяне на данни по разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, осъществена по надлежен ред; осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи; извършване на финансово-счетоводна дейност (напр. издаване на фактури, обработване на плащания); изпълнение на законовите задължения на Администратора да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. подобни.
За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-долу категории.
4.3. Легитимен интерес на Администратора: упражняване на обща потребителска администрация; приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция; разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия; разследване на измами и нарушения; разрешаване на технически проблеми или проблеми с функционалността на платформата; поддържане и администриране на Услугите; изпращане на съобщения за предлаганите от Администратора услуги; следене на общата и индивидуалната потребителска дейност, като например търсения на ключови думи, публикации и транзакционна дейност; управление на трафика на сайта; генериране на анонимна статистика за Потребителите на уебсайта; провеждане на запитвания, анкети и проучвания и за статистически цели.
Администраторът може периодично да изпраща рекламни (промоционални) материали или съобщения за целите на директния маркетинг, в случай че сте дали своето изрично съгласие за това.
За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-долу категории.
4.4. Вашето изрично съгласие. Обработването на личните Ви данни в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.
5. Ако Администраторът продаде целия или част от своя бизнес или извърши продажба или прехвърляне на своите активи или по друг начин участва в сливане или прехвърляне на целия или на съществена част от своя бизнес (включително в случай на несъстоятелност или подобни процедури), Администраторът може да прехвърли информацията относно Потребителя, на страната или на страните, участващи в сделката, като част от тази сделка.
6. Когато информацията, събрана от и за Потребителя, не позволява прякото или косвено идентифициране на Потребителя като конкретно физическо лице, Администраторът може да използва тази информация или да я споделя с трети лица за всякакви цели.

Обхват на личните данни, които обработваме

7. С цел предлагане на услугите, Администраторът обработва лични данни предоставени доброволно от Вас. Вие преценявате самостоятелно, дали и какви данни да предоставите за себе си. Администраторът не носи отговорност относно доброволността или верността на предоставените от физическите лица данни и не извършва никакви проверки в този смисъл. Администраторът не гарантира по никакъв начин действителната идентичност на физическите лица, предоставили данни. Във всички случаи на съмнение, на установена измама и/или злоупотреба, моля да ни уведомите незабавно.
8. В случай, че лице под 16-годишна възраст е предоставило свои лични данни, без съгласието на своите родители и/или настойници, последните следва да ни информират незабавно за това.
9. Администраторът ще обработва така наречените „специални лични“ данни на физическите лица (разкриващи расов или етнически произход; политически възгледи; религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации; както и обработването на генетични данни, биометрични данни; данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице и т.н.), посочени в чл.9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, само в изрично предвидените в чл.9, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 случаи.
10. Моля, имайте предвид, че предвид естеството на услугите на Администратора, публикуваните от Вас данни в обяви са публични. Вие разбирате и приемате, че наред с останалите си функции информационна платформа https://place4you.bg е публична среда, която позволява на трети лица да разглеждат Вашите обяви, заедно с личните данни, които сте публикували. Това означава, че предоставената информация може да бъде копирана, събирана и използвана от тези трети лица, над които Администраторът не упражнява контрол. Някои от тях могат да се намират и извън територията на Европейския съюз и е възможно да нямат еквивалентна на европейското законодателство защита срещу евентуално неправомерно използване на лични данни.

Лични данни, които се обработват

11. Администраторът събира и обработва следната информация от и относно Потребителя:
11.1. Регистрационна информация е информацията, която Вие предоставяте, за да се регистрирате за Услуга на Администратора, например [за да създадете профил (акаунт), да публикувате обяви и коментари, да се абонирате за услуги или да участвате в игри, организирани от Администратора]. Регистрационната информация може да включва: потребителско име (което е препоръчително да не съвпада с Вашите имена), парола, e-mail адрес. Тези данни са ни необходими, с цел потвърждение на регистрацията Ви и последващата комуникация с Вас, във връзка с ползваните от Вас услуги. В регистрационната форма Администраторът ясно обозначава задължителния (поставя се звездичка) или доброволния характер на предоставяне на всяка категория данни и последиците от отказ за предоставянето им. Ако не предоставите информация в поле, маркирано със звездичка, това може да се отрази на възможността да използвате услугите на Администратора. Регистрационната информация може да включва и имена на Потребителя, телефонен номер, населено място, адрес и всякаква друга информация, която желаете да предоставите доброволно, посредством регистрационната форма, за която и да е от Услугите на Администратора, без да e била поискана изрично от него.
11.2. Публична информация и публикации – състои се от публикации на обяви, коментари, изображения, електронни препратки (линкове) и всякакво друго съдържание, което Вие публикувате в/чрез Услугите на Администратора, и всякаква Ваша информация, която придружава такова съдържание, която може да включва имена, профилна информация, снимки и др. Публичната информация и публикациите винаги са публични, което означава, че са достъпни за всеки и могат да бъдат показвани в сайта или в резултати от търсене на външни търсачки.
Приемайки Условия за използване на услугите на Администратора и настоящата Политика, Вие декларирате, че сте информиран, приемате и се съгласявате, че цялата информация (включително лични данни), включена в съдържанието, което публикувате в/чрез Услугите на Администратора, ще бъде публично достъпна. Можете да ограничите достъпа до част от тази информация, като не я попълвате в съответните полета в своя потребителски профил, когато има такава възможност. При публикуване на обява в сайта или мобилното приложение, можете с настройки в профила или в самата обява да заявите, кои данни да бъдат част от обявата и да са видими за посетителите на сайта. При публикуване на обява в печатните издания на Администратора, може да изберете, кои данни да посочите за комуникация по повод публикуваната обява: телефон, адрес или електронна поща. Вие сам извършвате преценка за това каква информация и данни за себе си искате да направите публично достъпни посредством Услугите, като в случай че не желаете определена информация да бъде публично достъпна, то следва да не я публикувате. По преценка на Администратора, когато обработването е необходимо за сключване на договор или за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна, могат да бъдат обработвани и данни, като имена, идентификационен номер и адрес.
Вие декларирате и гарантирате, че съдържанието и информацията, която публикувате използвайки Услугите на Администратора не нарушават правата на трети лица, във връзка със защитата на техните лични данни или каквито и да е други техни лични права, включително и че предварително сте получили тяхното съгласие за такова публикуване.
11.3. Онлайн игри, състезания и промоции. Администраторът може да събира лична информация, като Вашето име и данни за контакт, когато участвате в игри, викторини или други маркетингови промоции, които се спонсорират на сайта или на сайтовете на трети страни. Администраторът може, също така да обработва информация, необходима за подобряването на ефективността на рекламните му кампании, включително какви реклами се разглеждат и кликват в мрежата или в сайтовете на трети страни.
11.4. Информация от социалните мрежи и други услуги. Ако осъществите достъп до или влезете (логнете се) в профила си за Услуга на Администратора, чрез услуга тип „социална мрежа“ (Facebook, Google и т.н.) или свържете Услуга на Администратора с услуга на социална мрежа или други услуги, предоставяни от трети лица, като платформи за сваляне на приложения (напр. Google Play, Apple app-store и др.), информацията която Администраторът обработва относно Вашите данни може да включва и потребителски идентификатор и/или потребителското Ви име, свързани с тази услуга, всякаква информация или съдържание, за които сте дали съгласието си да бъдат споделени от нея с трети лица, като например имената и профилната Ви снимка, потребителски имена в съответната социална мрежа или друга услуга, електронен пощенски адрес, както и друга публична информация. Когато достъпвате Услугите на Администратора, посредством услуга на социална мрежа или друга услуга, предоставяна от трето лице, или когато свързвате Услуга на Администратора с такива услуги, Вие разрешавате на Администратора да обработва такава информация, съгласно тази Политика. Обработването на същата информация от страна на доставчика на услугите на социалната мрежа или съответните други услуги се уреждат от условията за ползване на услугите на съответния доставчик. Услугите, предоставяни чрез социалните мрежи, не са Услуги предоставяни от Администратора и ползването им от Потребителите се извършва при спазване на приложимите към съответната социална мрежа условия и правила за ползване и политики за конфиденциалност и обработване на лични данни.
С приемането на Условията за използване на услугите на Администратора и на тази Политика Вие давате съгласието си след/при влизането Ви в (логването Ви в) или свързването на акаунт в социална мрежа с Услугите на Администратора, последният да може да споделя информацията, която събира от и относно Вас с доставчика на социалната мрежа, като разбирате и се съгласявате, че за използването на споделената информация от Ваша страна на/в социалната мрежа се прилага Политиката за защита на лични данни и друга информация на съответната социална мрежа в хипотезата на съадминистриране. Ако не желаете личната Ви информация да бъде споделяна по този начин, Вие не трябва да свързвате акаунта си в социалната мрежа с този за Услугите на Администратора и да не участвате в споделяне на Услугите на Администратора в социалните мрежи.
Определени Услуги на Администратора се предоставят на Потребителите, чрез посредничеството на създадени и администрирани от трети лица софтуерни платформи за извличане и съхраняване (сваляне, download) на приложения за мобилни телефони и други крайни устройства, като например Google Play и Apple app-store. Във връзка с ползването на такива платформи, Потребителите влизат в самостоятелни отношения с лицата, които ги създават и поддържат, като Администраторът не участва и не носи отговорност за обработването на данни, които Вие предоставяте на съответните платформи или за начина, по който работят последните. Отношенията между тези платформи и ползващите ги Потребители се уреждат от съответните условията за ползване и политики за обработване на лични данни на съответните платформи.
11.5. Информация за дейността. Когато осъществявате достъп до или взаимодействате с Услугите на Администратора, трети лица, които предоставят услуги на Администратора, могат да събират информация относно тези посещения – напр. IP адрес, браузър, бисквитки и др., които при ползване на акаунт са асоциирани с него.
Например, за да бъде разрешено свързването Ви с Услугите на Администратора, сървърите на Администратора могат да получават и записват информация за компютъра, устройството и браузъра Ви, включително и за IP адреса Ви, вида на браузъра и друга информация относно използвания от Вас софтуер или хардуер.
Ако осъществявате достъп до Услугите на Администратора от мобилно или друг вид устройство, същият може да събира данни за уникалния идентификатор, определен за това устройство, данни за местоположението (включително точното местоположение) или друга оперативна информация за това устройство.
В допълнение Администраторът съхранява и лог-файлове (дата, час, източник – IP адреси, търсенето, което извършвате в сайта, техническа информация за Вашия интернет браузър и компютър и др.), както и лог-файлове и всяка друга информация, необходима за възпроизвеждане на извършени електронни изявления от Ваша страна, при ползване на Услугите на Администратора (напр. приемане на Условия за използване на услугите на Администратора, на Политики и др. под.), както и Вашето идентифициране при възникване на правен спор.
В случай, че използвате функцията маркиране на локация на карта, се използва Google Maps (https://www.google.com/policies/privacy/). При ползване на възможността за отбелязване на картата, Администраторът съхранява координати на отбелязаната локация.
За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквитки. Можете да намерите детайлно описание на използваните бисквитки и тяхното предназначение в раздел XII. Политика на бисквитките, неразделна част от настоящите Условия за използване на услугите на https://place4you.bg.
11.6. Информация от други източници. Администраторът може да допълни събираната от него информация с информация от други източници, като обществено достъпна информация от социални мрежи, източници от търговската мрежа и информация от партньори на АЛО.БГ ЕООД.
С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Администратора, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Администраторът съхранява и обработва тази информация.
В този контекст Администраторът се задължава да уведоми Потребителя за началния момент на администриране на негови лични данни, събрани от други източници, както и за какви цели ще бъдат използвани тези данни по смисъла на чл.14 от Регламента.
11.7. Финансова информация. Администраторът обработва данни за банкова сметка и друга банкова информация, във връзка с извършени от Вас транзакции по банков път или през платформата на https://place4you.bg, с които заплащате услуги към Администратора.
11.8. Системата за размяна на електронни съобщения между Потребители. Регистрираните Потребители имат възможност да изпращат помежду си съобщения във връзка с публикуваните в сайта обяви. Съобщенията съдържат свободен текст, въведен изцяло от Вас, като Вие самостоятелно преценявате, дали да изпратите съобщение и какви лични данни да включите в него.

Срок и местоположение на съхраняване на личните данни

12. Данните се съхраняват на технически средства, намиращи се в колокационен център с ограничен достъп и в помещения използвани от Администратора на територията на България. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална. Администраторът прилага следните условия за съхранение:
12.1. Регистрационни данни, информацията за извършването на регистрацията, съгласяването с настоящите Условия и Политика, съгласието за обработване на личните данни и съгласие за обработване на данните за целите на директния маркетинг – за целия период на поддържане на акаунта в сайта и мобилното приложение и до 1 /една/ година от изтриване на регистрацията;
12.2. Публична информация и публикации в сайта и мобилното приложение – имате възможност да изтриете или архивирате тази информация по всяко време, но тя ще се съхранява от Администратора, без да е видима в сайта или мобилното приложение за останалите потребители, в продължение на 6 месеца след като изтриете тази информация или Вашия акаунт.
12.3. Публична информация и публикации в печатните издания на Администратора. Администраторът пази архив на печатните издания в електронен формат (PDF файл) за срок от 3 месеца от датата на издаване на съответното печатно издание. Съгласно Закона за задължителното депозиране на печатни издания и други произведения Администраторът е длъжен да депозира печатните издания в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, където стават част от техния архивен фонд.
12.4. История и логове: Съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/, логът се пази за срок от 1 /една/ година след създаването на съответната история или събитие, вкл. и при закриване на акаунт.
12.5. Бисквитки: Бисквитките, които се използват в този сайт имат максимална продължителност до 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите.
12.6. Абонаменти за известия за нови обяви с избрани критерии – за периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и/или изтриването на акаунта.
12.7. Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обаждания – Кореспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 /пет/ години. С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни разговори се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца.
12.8. Информация, съхранена в мобилно приложение – за периода на неговото ползване (до деинсталирането му).
13. Администраторът си запазва правото да премахне напълно или частично лични данни, в случаите посочени в настоящите Условия.
14. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове, до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.
15. Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните с период на опресняване 7 дни.

Сигурност. Технически мерки

16. Администраторът се задължава да защитава личните Ви данни, станали му известни по повод на предоставените от него Услуги, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Вие сам сте направили тази информация достъпна за трети лица.
17. Администраторът полага дължимата грижа и предприема съответните изисквани от закона технически и организационни мерки, за да опази информацията, с която разполага, включително Вашите лични данни, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване, разпространение, модифициране и срещу всякакви други незаконни форми на обработване.
18. Предприетите мерки подлежат на редовна проверка и постоянна адаптация съгласно последните технически стандарти. В случай, че защитата на личните данни бъде нарушена и в резултат на това възникне вероятност за висок риск по отношение на Вашите права и свободи, Администраторът ще предприеме необходимите действия, за да Ви уведоми незабавно, както и Комисията за защита на личните данни, по възможност в рамките на 72 часа.

Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни

19. Администраторът се задължава да не разкрива Вашите лични данни, освен когато е получил Вашето изрично съгласие за това; когато това е предвидено в тази политика; в нормативен акт; ако това бъде поискано по надлежен начин от надлежен държавен/регулаторен орган.
20. В определени случаи Администраторът може да използва, разкрие или предостави достъп до информация относно Потребителя и неговото използване на Услугите така, че тя да може да бъде достъпна, съхранена, използвана или разкрита, включително в ситуации, в които Администраторът добросъвестно вярва, че това е необходимо с оглед: защита, упражняване или запазване на законовите права, неприкосновеността на личния живот, сигурността или собствеността на Администратора, на негови служители, посредници и контрагенти; защита на сигурността, неприкосновеността на личния живот и сигурността на потребителите на Услугите или на други членовете на обществото; защита срещу измама или за целите на управлението на риска, както и когато разкриването е свързано с предотвратяване/ разкриване на престъпление.
21. Ако сте регистриран потребител, достъп до част от Ваши данни, могат да имат другите потребители на сайта. Такива данни например могат да бъдат: потребителско име или ако въведете някои от следните данни в потребителския си профил: имена, адрес, местонахождение, уеб сайт, профилна снимка, фирмено или лично представяне, профилни данни и всички други данни, които Вие може да създадете, като потребителско съдържание.Третите лица имат достъп до информацията, която е предназначена за публична употреба при условията, посочени в политиката за защита на личните данни.
22. Администраторът може да използва доставчици на услуги, за да му оказват съдействие при предлагането на услугите му. В този смисъл личните Ви данни могат да се обработват, освен от Администратора, и от неговите доставчици. Например Администраторът може да повери услуги, които изискват обработка на Вашите лични данни, на доставчици на ИТ услуги, социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители, пощенски услуги и доставки и др. Във всички случаи, те нямат право независимо да използват лична информация, която обработват от името на Администратора и е предмет на условията на тази Политика.
23. Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
24. Администраторът може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

Права на потребителите

25. Съгласявайки се с настоящите Общи условия и Политика, Вие потвърждавате, че сте запознати с правата, предоставени Ви по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и по-конкретно:
25.1. Право на достъп на потребителите до отнасящите се за тях данни. Имате право да получите от Администратора потвърждение, дали се обработват Ваши лични данни и ако това е така, да получите достъп до тези данни. Администраторът, чрез сайта си и чрез мобилното си приложение Ви осигурява 24 часа, 7 дни седмично достъп до Вашия акаунт, освен в случай на техническа неизправност. Вие можете по всяко време да видите във Вашия профил какви данни се съхраняват и обработват за Вас.
При поискване, Администраторът ще Ви предостави допълнителна информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, както и, ако желаете, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
25.2. Право на коригиране. Имате право да поискате от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. Вие самите можете да променяте и допълвате информацията в акаунта си по всяко време. Промяна на лични данни, публикувани в сайта, е допустима само за лицето, за което се отнасят.
25.3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). Имате право да поискате изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, когато е налице някое от посочените по-долу основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или са обработвани по друг начин; Вие сте оттеглили своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; личните данни са били обработвани незаконосъобразно; личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, което се прилага спрямо Администратора; личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. Вие можете сами да изтриете личните си данни в сайта и мобилното приложение, като изтриете своята обява изцяло, или част от данните в обявата, използвайки съответните инструменти. По своя инициатива, имате възможност да изтриете регистрацията си в сайта от меню Профил /”Изтриване на профила”, с въвеждане на потребителската Ви парола. С натискането на бутон “Изтрий” подавате заявка за изтриване профила към Администратора.
Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: за спазване на правно задължение, което изисква обработване или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Администраторът ще изтрие всички Ваши лични данни, с изключение на личните съобщения към други потребители, както и друга информация, която Администраторът е задължен да пази по закон.
25.4. Право на ограничаване на обработването. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато: оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Администраторът ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне коментарите и съобщенията, които сте направили в сайта. Вашият профил ще бъде „замразен“ и информацията в него няма да е видна за останалите потребители.
25.5. Право на псевдонимизация. Администраторът предлага на Потребителят опцията личните му данни да се обработват по такъв начин, че данните да не могат да се свързват с конкретен субект на лични данни, без да се използва допълнителна информация, при условие, че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.
25.6. Право на преносимост на данните. Имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат от Администратора, който разполага с тях, както и да прехвърлите тези данни на друг Администратор.
25.7. Право на уведомяване. Имате право да изискате от Администратора да Ви уведоми, относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
25.8. Право на защита по съдебен и административен ред. В случаите, в които считате, че Вашите права са нарушени по един или друг начин, имате право: да подадете жалба до надзорен орган; право на съдебна защита срещу надзорен орган; право на съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25; E-mail: kzld@cpdp.bg; Уеб сайт: www.cpdp.bg;
72.9. Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.
25.10. Право на оттегляне на съгласие. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Администратора за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите своето съгласие. С оттегляне на съгласието за обработване на лични Ви данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в сайта, Вашият акаунт ще бъде изтрит. Такова оттегляне на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.
При услуги като абонамента за обяви, абонирането за които става на базата на Вашето желание, е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).
25.11. Право на възражение. Имате право, по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. Субектът на данните има право на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, включително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби.
Администраторът е длъжен да прекрати обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Ако желаете да се откажете от получаването на промоционални материали, Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като се свържете с Администратора на адреса на електронна пощенска кутия, посочени в Раздел XIV. Информация за контакт по-долу, като промените настройките на потребителския си профил или като изпълните инструкциите за отказ в края на всяко такова съобщение, изпратено по електронна поща. Ако сте инсталирали мобилно приложение и не искате да получавате повече уведомления, можете да промените настройките на мобилното си устройство и/или на приложението. Има определени уведомителни съобщения относно Услугите, от получаването на които не може да се откажете, като уведомления за промени в Услугите, Условията за използване на услугите, Политиката за защита на личните данни и други подобни съобщения.
Когато възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

Ред за упражняване на правата

26. Ако желаете да упражните което и да е от посочените по-горе права, можете да направите това сами, чрез сайта на Администратора, ако сте регистриран потребител, на посочения по-долу e-mail, или да направите изрично писмено искане към Администратора, подписано от Вас или от упълномощен представител, подадено лично в офис на Администратора или изпратено на посочения по-долу адрес за кореспонденция. В искането си следва да включите свой валиден e-mail, име, адрес и телефонен номер и да посочите ясно относно каква информация искате да ползвате достъп или искате да извършите промени, да спрете обработването и т.н., както и формата, в която да Ви бъде предоставена информацията.
27. Администраторът изпълнява искането Ви, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство, във възможно най-кратки срокове, без ненужно забавяне, в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Администраторът ще Ви информира, за всяко такова удължаване, в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато подавате искане с електронни средства, информацията се предоставя с електронни средства, освен ако не желаете друго.
28. В определени от закона и регламента случаи, Администраторът може да откаже изцяло или частично, да изпълни Вашите искания.
76. Ако Администраторът не предприеме действия по искането Ви, същият е длъжен да Ви уведоми, без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините, да не предприеме действия и за възможността да подадете жалба до надзорен орган, както и да потърсите защита по съдебен ред.